• Thursday , 17 January 2019

Bài 2: Hệ thống lưới trong Bootstrap và responsive – Grid System Bootstrap

Code Canyon
https://i.ytimg.com/vi/weh4YSSH8Es/hqdefault.jpg🍏 Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu một phần rất quan trọng và cũng là một trong những lý do nên dùng Bootstrap là Hệ thống lưới trong Bootstrap và responsive – Grid System Bootstrap. Mình sẽ giới thiệu về hệ thống lưới cũng như cách sử dụng chúng.

🍏🍏 Bài viết hướng dẫn và code mẫu: https://goclamweb.com/bai-2-he-thong-luoi-trong-bootstrap-va-responsive-grid-system-bootstrap/

Original source

3d Ocean

Related Posts

One Comment

  1. Thang Tran Anh
    September 8, 2018 at 02:46

    Anh dạy rất hay

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.