• Thursday , 4 June 2020

Clip 1.3 – Học thiết kế Web với Bootstrap 3, CSS, HTML – CSS Cơ bản – phần 1

Code Canyon
https://i.ytimg.com/vi/9SMj79PKHJo/hqdefault.jpg



Ghi chú:

Chèn file .css vào trong trang web sử dụng cú pháp:
‹link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”link_đến_file_css”›

Link_đến_file_css có thể là:
1. ngang hàng với file html như trong video thì chỉ cần điền tên file css.

2. nếu file css nằm trong thư mục như hình:
thì chèn vào theo cú pháp:
‹link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”css/style.css”›

3. có thể chèn link trực tiếp ví dụ như file css có link là http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css thì chèn vào theo cú pháp
‹link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.0.2/css/bootstrap.min.css”›

Original source

3d Ocean

Related Posts

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.