എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam

എന്താണ് APERTURE? What Aperture should you use? // Photography Tutorials For Beginners Malayalam what is aperture in photography? in this

Read more

Aperture & Depth of Field made EASY – Photography Course 5/10

At last! Aperture, f/numbers and depth of field explained in a way that makes sense! We look at understanding ‘Av

Read more

ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ – 3 | Understanding aperture or f point | Photography tutorials in Kannada

ಡಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಆಟೋ ಮೋಡ್ ಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಆಟೋ ಮೋಡಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ

Read more